Skrevet av Monica Blom Thorsen | fredag 19. november 2010

Om passivhus

Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er ca. 25 % av energibehovet av en vanlig bolig. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, og varmegjenvinning. (Ref. Forbrukerportalen)

Hva er husenes energibehov?

De nye kravene til lavenergi- og passivhus går lenger enn energikravet i Ny Teknisk forskrift (TEK 07). Bygget etter de nye byggeforskriftenes minimumskrav, ville husene i Rudshagen hatt et energibehov på 139 kWh/m²/år, mens de samme husene bygget som passivhus bare vil ha et beregnet energibehov for innkjøpt energi på ca. 61 kWh/m² /år. Dette betyr en energibesparelse på ca 9.000 kWh/ år.

Fra juli 2010 vil det bli innført krav om energimerking av boliger. Husene i Rudshagen vil få energimerke A, som er høyeste karakter

Hvorfor bygge passivhus?

Det er en rekke gode grunner til at det bør bygges flere lavenergiboliger og passivhus i Norge. Energi til drift av norske bygninger utgjør 40% av landets totale energibruk, hvor 2/3 går til boliger og denne sektoren representerer den største energibruksveksten av samtlige sektorer.

Vi bør gjøre oss mindre avhengig av fossilt brensel.Passivhus og lavenergiboliger gjør oss bedre forberedt for en energikrise. Passivhus/lavenergiboliger gir robuste løsninger med lang levetid, er kostnadseffektive og har god lønnsomhet. På kjøpet får en boliger med godt inneklima, god termisk komfort og som er like enkelt å bo i som et hvilket som helst annet hus og som vil gi økt verdi på boligen i fremtiden. Selv om det kommer kalde vintre med høye strømpriser, vil man ikke oppleve de store utslagene på strømregningen.

Energieffektivisering er det mest miljøvennlige og kostnadseffektive tiltaket for å redusere klimautslippene. Innen 2020 har myndighetene som mål at alle nye hus skal bygges på denne måten.